Miljö

Skärmavbild 2018-03-01 kl. 17.13.44

Miljöplan 2014-10-23 Rev C

 

Allmänt

Vi i Håbo Båtsällskap, HBS, anser att miljöfrågor är viktiga. Vi båtmänniskor vill vara ute i naturen och njuta av vad den har att erbjuda. Då vill vi ha en frisk och sund natur, fri från föroreningar och miljöstörningar, för vår fritid och rekreation.

HBS miljöplan bygger på egenkontroll, dvs varje medlem i klubben skall ansvara för sin verksamhet. Det övergripande ansvaret, liksom för klubben gemensamma aktiviteter har klubbens styrelse.

Hur avfallet från klubbens gemensamma aktiviteter och från medlemmarnas aktiviteter hanteras finns separat beskrivet i en avfallshanteringsplan, se bilaga 1.

Varje medlem har ett Båtplatsavtal med HBS. Där framgår att båtägare är skyldig att känna till och följa de anvisningar och bestämmelser för klubben som fastställts. Denna miljöplan med avfallshanteringsplan är en sådan bestämmelse.

Medlemmens ansvar

Varje medlem skriver på ett kontrakt med klubben. Där står bland annat att ”Varje medlem ansvarar för att endast miljögodkända kemikalier såsom bottenfärg, glykol mm används i samband med medlemmens arbete med båten”. Färgburkar, förpackningar och annat som blir över i samband med höst- och vårrustning, lämnar medlemmen till en återvinningscentral. Ingenting skall ligga och skräpa på klubbområdet eller vid vinteruppställningsplatsen.

I samband med oljebyte, batteribyte osv. ansvarar medlemmen för att spillolja, gamla batterier osv. hanteras enligt avfallshanteringsplanen nedan.

Medlemmen tar vidare hand om alla hushållssopor som uppkommit vid vistelse på klubbområdet eller under båtfärden, så att ingenting lämnas på klubbområdet.

Båtupptagning

Vid upptagning av båten på hösten ansvarar klubbmedlemmen för att om båten högtryckstvättas så skall detta ske på vinteruppställningsplatsen. På så sätt stannar slick och alger som suttit på undervattenskroppen kvar på land genom infiltration, och bidrar inte till övergödning av Mälaren.

Bottenfärger

Endast hårda båtbottenfärger är tillåtna. I Mälaren gäller att bottenfärgen skall vara godkänd för insjöbruk och får inte innehålla koppar. Tenn är förbjudet att använda sedan 1985. Om båten är målad med tennfärg finns två alternativ: antingen blästras den bort med godkänd metod, där bläster/slip-rester tas om hand och destrueras på ett godkänt sätt, eller så målas färgen över med en godkänd bottenfärg som kapslar in tennet. Har man blödande färg avlägsnas denna och ersätts med en hård färg. Används båten mer än halva säsongen i Östersjön får kopparbaserad färg användas. Observera att kopparn inte hindrar beväxning i sötvatten.

Toatömning

Från och med april 2015 är det inte tillåtet att tömma toaavfall i sjön. Undantag är veteranbåtar. Befintlig septiktank skall innehålla en anordning så att tanken kan tömmas i en tömningsstation. Däcksförskruvningen skall följa standard ISO 8099:2000, som gör den godkänd för vakuumtömning. Toatömningsstationer finns redovisade till exempel i Saltsjö Mälaren Båtförbunds båtkalender för 2015 och framöver.  Se bilaga 1.

Styrelsens ansvar

Några kärl för uppsamling av hushållssopor eller övrigt avfall skall inte finnas på klubbområdet. Skyltar på området uppmanar klubbmedlemmarna att ansvara för hemtagning av det egna avfallet. Styrelsen svarar för att alla medlemmarna följer ovanstående regler. Kontroll sker dels genom övergripande inspektion, dels genom stickprov.

Styrelsen svarar för avfallshantering från de klubbgemensamma aktiviteterna. Här innefattas dels städning av klubbområdet, som regel en gång på hösten, en gång på våren. Då städas området och avfallet, oftast gammalt pallvirke, läggs i en hyrd container, där uthyraren svarar för den fortsatta hanteringen och destruktionen av avfallet.

Klubben ansvarar för drift och underhåll av en ”slamkrypare”, som används för sjösättning och torrsättning av de båtar i klubben som inte förvaras och sjösätts på trailer. Slamkryparen kräver normalt underhåll för den hydraulik som finns, dels för motorn. Hur avfallet tas omhand beskrivs i bilaga 1.

Bilaga 1: Avfallshanteringsplan

Mängd av avfall och slag:   

Båthamnen tar inte emot avfall av något slag. Varje klubbmedlem tar med sig uppkommet hushållsavfall, färg- och ev. oljespill från området.

Latrintömning:

Latrin från den toa som finns på området töms med slamsug genom styrelsens försorg.

Mottagningsanordningar: 

Förutom medlemmens eget sopkärl hemma finns kommunens återvinnings- central vid Västerskogs Industriområde dit övrigt avfall lämnas av medlemmen

Information till medlemmar:  

Varje medlem skriver på ett avtal där hon/han åtar sig att följa klubbens regler bl.a. denna avfallshanteringsplan. Info finns på klubbens hemsida. Dessutom kommer info i samband med klubbens vårmöte.

Slamkrypare:  

Klubben har en slamkrypare som används i samband med sjö- och torrsättning. Avfall i samband med service omhändertas av den som är huvudansvarig för slamkryparen.

Överflödigt pallvirke mm:

Klubben anordnar en städdag varje vår där överflödigt pallvirke mm tas omhand i en hyrd container.

I avfallshanteringsplanen beskrivs hur det avfall som produceras i samband med klubbverksamheten tas omhand.

Medlemmarnas avfall

Avfall som uppstår i samband med båthantering, höst- och vårrustning, såsom färgrester, spillolja, batterier etc. tas omhand av medlemmen som lämnar det till återvinningscentral där så är aktuellt. Ingenting lämnas kvar på klubbområdet. Sopor mm som uppstått i samband med vistelse på klubbområdet eller vid båtutflykter tas om hand av respektive medlem. Ingenting lämnas kvar på klubbområdet.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att ovanstående fungerar.

Avfall från klubbgemensamma aktiviteter

I samband med höst- och vårstädning av klubbområdet hyr styrelsen in en container där avfall som gammalt pallvirke mm omhändertas av containeruthyraren.

Klubben äger en slamkrypare som används för sjö- och torrsättning. Avfall som uppstår i samband med service av slamkryparen omhändertas och lämnas till återvinningscentral. Styrelsen ansvarar för detta.

Nyheter i miljöplan rev C

HBS miljöplan har ändrats på ett par punkter.

1. Det är förbjudet att ha en båt som är bottenmålad eller har varit bottenmålad med tennfärg. Har du en sådan båt finns två möjligheter: antingen blästrar du bort den och målar med godkänd färg för insjöbruk eller så målar du båten med en färg som förseglar den gamla tennfärgen.

2. Endast hårda bottenfärger är godkända i klubben. Har du en blödande färg (sådan som färgar av sig) så avlägsnar du den och bottenmålar med en hård färg som är godkänd för insjöbruk. Den får inte innehålla koppar, som är olämpligt i insjöar och som inte påverkar beväxning av slick och sjögräs. Om du är ute i Östersjön mer än halva säsongen får färgen innehålla koppar.

3. från 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toaavfall i sjön. Stockholms Stad sätter upp 5 st tömningsanläggningar i Mälaren. Var de finns läser du om i Saltsjö-Mälarens båtkalender för 2015. Vi underhandlar med kommunen som lovat sätta upp en tömningsstation. HBS, BBK och FBK vill att den anläggs i Frösundaviken.

Inför vårrustning och sjösättning – några tips och rekommendationer

  • Använd endast färger mm som finns tillgängliga i den svenska handeln. De är godkända av kemikalieinspektionen.
  • Skall du enbart vara i Mälaren skall du använda bottenfärger för insjöbruk. Västkustfärger ger ingen förbättring vad gäller beväxning eftersom de inte är verksamma mot slick, det sjögräs som växer på våtytan när du ligger i Mälaren.
  • Skall du ut i Östersjön och har färg för insjövatten: kolla på SBU’s hemsida när östersjösnäckorna ”settlar” dvs sätter sig på båtbotten. Detta följs kontinuerligt upp. Om du undviker denna tidpunkt – det rör sig om några dagar, en eller max två gånger per sommar – kan du lugnt använda insjöfärg. Skulle du ha otur får du beläggning som bromsar båten, men snäckorna dör när de kommer in i insjövatten. Du kan ta upp båten med slamkryparen och ta bort eventuella snäckor. Du betalar inget extra för det.
  • Skall du segla på Västkusten och måla båten med västkustkvalitet måste du vara där minst halva sommaren.
  • Använd inte blödande bottenfärg.
  •  Vid enklare sliparbeten: försök att samla upp slipdamm mm och lämna det till returcentralen för destruktion. Vid större sliparbeten: lägg en press på marken och samla upp damm och sliprester. Lämna till återvinningscentralen för destruktion.
  • När du kontrollkör motorn på land inför sjösättningen kan du samla upp glykolen i systemet. Den kan sedan återanvändas när motorn konserveras i höst.
  • Tag med burkar, färgrester, gamla batterier trassel mm som blir över vid vårrustningen, och lämna till returcentralen för destruktion.
  • Det skall vara rent och snyggt på hamnområdet – precis som hemma i trädgården. Ser du något som trots allt ligger och skräpar: ta hand om det! Vi är en klubb där alla skall hjälpa till.

 

Bestämmelser som påverkar dig som båtägare

 Toatömning.

Från och med 2015 är det förbjudet att tömma toalettank ut i vattnet inom 14 distansminuter från kusten. Detta betyder i praktiken att all toatanktömning i vattnet är förbjuden. Du som båtägare till båt med septiktank skall därför installera en anordning som möjliggör sugtömning över däck. Mer information finns på Transportstyrelsens hemsida.

Hur och var en sugtömningsanordning skall uppföras är inte beslutat. Kommunen har en gästbrygga i anslutning till klubben och har därför ansvar att aktivt medverka i processen. Sammanfattningsvis bör det gå att få till en lösning tillsammans med kommun och båtklubbarna.

Förbud mot bottenfärger i insjöar.

Från och med 2015 kommer förbud mot att använda båtbottenfärger på båtar i insjöar. Undantag är båtar som vistas minst halva sommartiden i Östersjön eller på Västkusten.

Spolplattor/båtbottentvättar.

Vidare kommer krav på att båtklubbarna skall bygga spolplattor där båten kan högtryckstvättas så att spolresterna skall kunna tas om hand via ett trekammarsystem eller dylikt. Anledningen till detta är att man funnit att mängder av båtar har tidigare målats med bottenfärger som nu är förbjudna. Dessa spolrester riskerar annars att hamna i vattnet som följd av nya effektiva högtryckstvättar. Att bygga en spolplatta med tillhörande reningsverk är en dyr historia, och kan gå på uppåt en miljon kronor. Ett sätt att lösa problemet är att köpa in en båtbottentvätt, där roterande borstar gör rent båtens undervattenskropp. Då kan man tvätta båten en gång på sommaren samt strax före upptagning på hösten. En båtbottentvätt är dyr; den kostar cirka en miljon kronor. Ett samgående med klubbarna i Frösundaviken kan reducera kostnaden. Båtbottentvättarna är inte tekniskt färdigutvecklade ännu. Bland annat har man problem med uppsamling av resterna som borstas av. Förhoppningsvis kommer en bra produkt att finnas på marknaden om något år.

Toatömning

Från och med 2015 blir det förbjudet att tömma toan i sjön. Har man fast toa i båten skall septiktank/hålltank monteras, och denna skall kunna tömmas över däck. Fritidsbåthamnar som har gästplatser skall ha en tömningsanläggning som skall vara kopplad till det kommunala VA-nätet. HBS har inga gästplatser, och är alltså ej skyldiga att installera en tömningsanläggning. Kommunen har en gästbrygga i anslutning till vårt klubbområde, och är alltså skyldig att bygga en tömningsstation. Båtklubbarna i Frösundaviken, HBS och kommunen kommer säkert att diskutera frågan och finna en lämplig plats för en tömningsstation. Kanske är en bra placering vid Frösundaviken?

Styrelsens ansvar

Eftersom klubbens miljöplan bygger på egenkontroll kommer tre personer ur styrelsen att kontrollera att planen efterlevs.

Styrelsen kommer att göra en uppföljning av den egenkontroll enligt SBU’s riktlinjer som gjordes för två år sedan.

 

Vi ser fram emot en härlig båtsommar i en ren och fin miljö.

 

Staffan Wohrne

Miljöansvarig HBS

 

 

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close